Governors Of Chennai

Governors-Of-Chennai

A complete list of Governor in tamil nadu madras chennai. Governors Of Chennai 1 Sir Archibald Edward Nye 06-05-1946 2 Sir Krishna Kumarasingh Bhavasingh 07-09-1948 3 Thiru Sri Prakasa 12-03-1952 4 Thiru A J John 10-12-1956 5 Thiru Bhishnuram Medhi 24-01-1958 6 H.H Maharaja of Mysore Thiru Jayachamaraja Wadiyar Bahadur (Thiru P Chandra Reddy, Chief […]